wk_150

Generation 2000 Workshop on Developing Young People’s Digital Literacy and Digital Citizenship

Register – pick one of 4 venues and dates:

14th of Dec 2015: Ty Menai, Bangor; 2.00pm – 4.30pm
15th of Dec 2015: College Cambria, Deeside; 9.30am – 4.00pm
9th of November 2015: Bassaleg Comprehensive, Newport;  9.30am – 12pm
11th of November 2015: Ysgol Llangynwyd, Maesteg;  2.15pm – 4.45pm

Invitation

In Dec 2014, WISE KIDS launched our ‘Generation 2000’ Research Report on the ‘Internet and Digital Media Habits and Digital Literacy of 13 and 14 Year Olds (Year 9 pupils) in Wales’. This research was co-funded by WISE KIDS, the Children’s Commissioner for Wales, Logicalis and S4C.

You are now cordially invited to attend one of 4 workshops we are holding for stakeholders on 4 different dates and locations across Wales. These workshops aim to:

 • Share our key findings and recommendations and how these can be used to inform developments to engage young people and promote their digital literacy, digital citizenship and wellbeing
 • Draw on our learning on what engages young people and inspires them, to address their knowledge and skills gaps and promote Digital Competence (as highlighted by Professor Donaldson in his recent report, Successful Futures)

The research findings on 13 and 14 year olds will include:

 • How they use the Internet and digital technologies personally, socially and educationally
 • How digitally skilled and literate they are – i.e., how able they are in using the Internet and digital technologies critically and positively
 • The school-home gap in digital engagement
 • Parental mediation strategies as reported by them
 • Their online safety, resilience and privacy practices

Essential Notes

As part of this workshop, participants are encouraged to bring along their smartphones. They will be working in groups and recording reflective activities and live blogging using their smart devices. These outputs may be shared on our website and social platforms. Photographs and video clips may also be recorded during the workshop(s), and participants not wishing to appear in these need to let the facilitator know in advance.

In the event you cannot attend, please send an email to admin@wisekids.org.uk to let us know by 5pm 10/12/2015. If you register, and have not cancelled, and do not attend, you will be charged £30/ registrant. Registration for this event denotes acceptance of these terms.

===============================================================

wk_150

Weithdy Cenhedlaeth 2000 am Ddatblygu Llythrennedd Digidol a Dinasyddiaeth Ddigidol Pobl Ifanc

Cofrestru – dewiswch un o 4 lleoliad a dyddiad a chliciwch i agor y ffurflen gofrestru:14 Rhagfyr 2015: Ty Menai, Bangor; 2.00pm – 4.30pm
15 Rhagfyr 2015: College Cambria, Deeside; 9.30am – 4.00pm
9 Tachwedd 2015:  Ysgol Gyfun Basaleg, Casnewydd;  9.30am – 12pm
11 Tachwedd 2015:  Ysgol Llangynwyd, Maesteg;  2.15pm – 4.45pm

Gwahoddiad

Ym mis Rhagfyr 2014, lansiodd WISE KIDS ein Hadroddiad Ymchwil ‘Cenhedlaeth 2000’ am ‘Y Rhyngrwyd ac Arferion Cyfryngau Digidol a Llythrennedd Digidol Pobl Ifanc 13 ac 14 Oed (Disgyblion Blwyddyn 9) yng Nghymru‘.  Cyd-ariannwyd y gwaith ymchwil hwn gan WISE KIDS, Comisiynydd Plant Cymru, Logicalis ac S4C.

Nawr, fe’ch gwahoddir i fynychu un o 4 gweithdy y byddwn yn eu cynnal ar gyfer rhanddeiliaid ar 4 gwahanol ddyddiad ac mewn 4 gwahanol leoliad ar draws Cymru.  Nod y gweithdai hyn fydd:

 • rhannu ein hargymhellion a’n canfyddiadau allweddol, ynghyd â sut y bydd modd defnyddio’r rhain er mwyn cyfrannu at ddatblygiadau i ymgysylltu gyda phobl ifanc ac i hyrwyddo’u llythrennedd digidol, eu dinasyddiaeth ddigidol a’u lles
 • manteisio ar yr hyn y gwnaethom ei ddysgu am yr hyn sy’n ymgysylltu pobl ifanc a’r hyn sy’n eu hysbrydoli, er mwyn rhoi sylw i’r bylchau yn eu gwybodaeth a’u sgiliau ac er mwyn hyrwyddo Cymhwysedd Digidol (fel yr amlygwyd gan Athro Donaldson yn ei adroddiad diweddar, Dyfodol Llwyddiannus)

Bydd y canfyddiadau ymchwil ynghylch pobl ifanc 13 ac 14 oed yn cynnwys:

 • Sut y maent yn defnyddio’r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol mewn ffordd bersonol, mewn ffordd gymdeithasol ac mewn ffordd addysgol
 • Pa mor fedrus a llythrennog ydynt ar lefel ddigidol – h.y. pa mor abl y gallant ddefnyddio’r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol mewn ffordd feirniadol a chadarnhaol
 • Y bwlch rhwng yr ysgol a’r cartref o ran ymgysylltu digidol
 • Strategaethau cyfryngu rhieni, fel sy’n cael eu hadrodd ganddynt
 • Eu diogelwch ar-lein, eu cydnerthedd a’u harferion preifatrwydd

Nodiadau Hanfodol

Fel rhan o’r gweithdy hwn, anogir cyfranogwyr i ddod â’u ffonau clyfar gyda nhw.  Byddant yn gweithio mewn grwpiau ac yn cofnodi gweithgareddau myfyriol ac yn gwneud rhywfaint o waith blogio byw gan ddefnyddio’u dyfeisiau clyfar.  Efallai y rhennir yr allbynnau hyn ar ein gwefan ac ar blatfformau cymdeithasol.  Gallai clipiau fideo a lluniau gael eu cymryd hefyd yn ystod y gweithdy(gweithdai), a bydd angen i gyfranogwyr nad ydynt yn dymuno ymddangos yn y rhain hysbysu’r hwylusydd o hyn ymlaen llaw.

Os na fydd modd i chi fynychu, a fyddech gystal ag anfon e-bost at admin@wisekids.org.uk er mwyn rhoi gwybod i ni erbyn 5pm ar 10/12/2015. Os byddwch yn cofrestru ac os na fyddwch wedi canslo, ac os na fyddwch yn mynychu, codir tâl o £30/ unigolyn sydd wedi cofrestru. Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn yn dynodi eich bod yn derbyn yr amodau hyn.